Upcoming Hindu Events
 
 
Latest Hindu News & Events
Child International FestivalChild International Festival

New Delhi metro station, New Delhi, New Delhi, India.. read more

 
Hindu Myths
Why do we not touch papers, books and people with the feet?Why do we not touch papers, books and people with the feet?read more
Why do we wear marks on the forehead?Why do we wear marks on the forehead?read more
Hindu Rituals - Why do we prostrate before parents and elders?Hindu Rituals - Why do we prostrate before parents and elders?read more
Why do we do Namaste?Why do we do Namaste?read more
Why do we have a prayer room?Why do we have a prayer room?read more
Why do we light a lamp?Why do we light a lamp?read more
5 common myths about Hindu5 common myths about Hinduread more
Significance of Hanging Lemon - Chili In Shops or Business PlacesSignificance of Hanging Lemon - Chili In Shops or Business Placesread more
Reason behind Not to sleep with our head towards NorthReason behind Not to sleep with our head towards Northread more
Myth Buster - The birth behind the War God KartikeyaMyth Buster - The birth behind the War God Kartikeyaread more
The science behind Cow Worship in Hindu ReligionThe science behind Cow Worship in Hindu Religionread more
Unravelling the mystery behind the Third Eye of Lord ShivaUnravelling the mystery behind the Third Eye of Lord Shivaread more
Why Hindus rub, kiss their palms in the morning?Why Hindus rub, kiss their palms in the morning?read more
The secret behind Sati’s sacrificeThe secret behind Sati’s sacrificeread more
Does eating rice during Ekadashi days can harm us?Does eating rice during Ekadashi days can harm us?read more
Is Parad Shivlingum beneficial for us?Is Parad Shivlingum beneficial for us?read more
Why do Hindus join their hands and say Namaste while greeting?Why do Hindus join their hands and say Namaste while greeting?read more
What is reason behind drinking water from the copper glass?What is reason behind drinking water from the copper glass?read more
What’s the reason behind rotating crystal salt, lemon around head of the person?What’s the reason behind rotating crystal salt, lemon around head of the person?read more
Do snakes actually capture the image of their killer?Do snakes actually capture the image of their killer?read more
Do ghosts really stays on the Tamarind (Imli) tree?Do ghosts really stays on the Tamarind (Imli) tree?read more
Why do Hindus touch feet of their elders?Why do Hindus touch feet of their elders?read more
Is it a myth that temples have bells to keep away evil forces and to please the God?Is it a myth that temples have bells to keep away evil forces and to please the God?read more
Are all hindus vegetarians or not?Are all hindus vegetarians or not?read more
Do 330 million Hindu Gods really exist?Do 330 million Hindu Gods really exist?read more
Offering water to the Sun in the morning is the myth or not?Offering water to the Sun in the morning is the myth or not?read more
Is the practice of offering and eating clay as the prasad is justified?Is the practice of offering and eating clay as the prasad is justified?read more
 
banner
blogs
Blogs
blogs
1

Stuti, Stotras or Suktam to be recited in the prayers performed during Vasant Navratri


Category: Religious | Posted :Monday, March 9, 2015

Avg. Rating: 5/ 5

 
0
Comments
Stuti, Stotras or Suktam to be recited in the prayers performed during Vasant Navratri

Recite the given stuti, strotras, suktam to start the journey of spiritual awakening.

 

1:- Shri Durga ChandraChandraChandra
The name Chandra originated from Sanskrit, meaning ‘the illustrious one’...
Kala Stuti Lyrics


Vedo hareeswara sthuthyam vihathreem vindhyamoodhare,
Hara praneswareem vande, hanthreem vibhutha vidhwishaam. //1//

Abhyarthanena, saraseeruha sambhavasya,
Thyakthovodhitha bhagawathakshipithanaleelaam,
Visweswari vipadapagamane purastha-
Nmatha mamasthu madhu kaidabhayor nihanthri. //2//

Prang nirjareshu nihathair nija shakthi lesai,
Reki bhavadbhirudhithakhila loka gupthyai,
Sampannachasthra nikhara cha thadha yudhasthai,
Matha mamasthu mahishanthakari purasthath. //3//

Praleya shaila thanaya thanu kanthi sampath,
Kosadhitha kuvalaya schavi charu deha,
Narayani namadha bheepsidha kalpa ValliValliValli
Though the term Valli means a creeper or a winding plat, in relation to this...
,
Suprrethamavahathu Shumbha Nishumbha hanthri. //4//

Viswaswareethi mahishanthakareethi yasya,
Narayanothyapicha namabhirangithani,
Sookthani pankaja bhuvacha surarshibischa,
Drushtani pavaga mukhaischa, shivaam bhaje thaam. //5//

Uthpathi daithya hanana sthavanathmakani,
Samraksha kanyakhila bhootha hithaya yasya,
Sookthanyasesha nigamanthavida padanthi,
Thaam viswa mathara majasram abheeshtaveemi. //6//

Yea vaiprachitha punaruthidha shumbha mukhyai,
Durbiksha ghora samayena cha karithasu,
Avishkrutha sthrijagatharthishu roopa bhedha,
Sthairambhika samabhirakshathu maam vipadbhya. //7//

Sooktham yadeeyam aravinda bhavadhi drushta,
Mavarthya devyanupadam Suradha Samadhi,
Dwavapyavapathura mishtamanayalabhyam,
Tham adhi Deva Though in Hinduism, Devas are considered Gods, in Jainism they are supernatural beings who are more powerful and happier than humans. They also live longer but are not worshipped. They cannot be seen by humans and can create illusions and can take various forms of loving beingstharuneem pranamami deveem. //8//

Mahishmathi thanubhavam cha rurum cha hanthu,
Mavishkruthairnija rasavadavathara bedhai,
Ashta dasa hatha navahatha koti sankyair,
Rambha sada samabhirakshathu maam vipadbhya. //9//

Ethath charithramakhilam likhitham hi yasya,
Ssampoojitham sadana eva nivesitham vaa,
Durga cha tharayathi dustharamapyasesham,
Sreya prayachadhi cha sarvamumam bhaje Thaam. //10//

Yath poojana sthuthi namaskruthir bhavanthi,
Preetha pithamaha ramesa hara sthrayopi,
Thesham api swa gunair dadahanth vapoomshi,
Tham easwarasya tharuneem saranam prapadhye. //11//

Kantharamadhya druda lagna thaya avasanna,
Magnascha varidhi jale ripumischa rudha,
Yasya prapadhya charanou vipadastharanthi,
Saa may sada asthu hrudhi sarva jagad savithri. //12//

Bhandhe vadhe mahathi mruthyu bhaye prasakthe,
Vithakshaye cha vividhe cha mahopa thape,
Yad pada poojanamiha prathikaramahu,
Saa may samastha janani saranam bhavani. //13//

Bhanasura prahitha pannaga bandha moksha,
Thad bahu darpa dalanad ushaya cha yoga,
Pradhymnina druthamalamyatha yath prasada,
Sa may shivaa sakalamapya shubham kshinothu. //14//

Papa PulasthyaPulasthyaPulasthya
Rishi Pulasthya, was one of the sons of Brahma...
thanaya punaruthidho ma,
Madhyapi harthumayamagatha ithyudeetham,
Yathsevanena bhaya mindiraya avadhootham,
Tham adhi deva tharunim saranam gathosmi. //15//

Yaddhayanajam sukhamavapyamanantha punyai,
Sakshathamachuytha parigrahamaswa vapu,
Gopangana kila yadarchana punyamaathra,
Sa may sada bhagawathee bhavathu prasanna. //16//

Rathrim prapadhya ithi manthra vida prapanna,
Nudbhodhya mruthyavadhi manya phalai pralobhya,
Bhudwaja thadwimukhatham prathanan nayanthi,
Makasa madhi jananim jagatham bhaje thaam. //17//

Phala Sruthi:
Desa kaleshu dushteshu durga chandrakala sthuthi,
Sandhyayor anusandhaya sarva papa nivrataye. //18//

2:- Shri Durga Apada Uddharaka Stotram Lyrics


namaste sharaNye shive sAnukampe
namaste jagadvyapike vishvarUpe,
namaste jagadvandyapAdAranvinde
namaste jagattAriNi trAhi durge //1//

namaste jagaccintyamAnasvarUpe
namaste mahAyogini j~nAnarUpe,
namaste namaste sadAnandarUpe
namaste jagattAriNi trAhi durge //2//

anAthasya dInasya t.rShNAturasya
bhayArttasya bhItasya baddhasya jantoH,
tvamekA gatirdevi nistArakartrI
namaste jagattAriNi trAhi durge //3//

araNye raNe dAruNe shatrumadhye-
.anale sAgare prAntare rAjagehe ,
tvamekA gatirdevi nistAranaukA
namaste jagattAriNi trAhi durge //4//

apAre mahAdustare.atyantaghore
vipatsAgare majjatAM dehabhAjAm,
tvamekA gatirdevi nistArahetuH
namaste jagattAriNi trAhi durge //5//

namashcaNDike caNDadurdaNDalIlA-
samutkhaNDitAkhaNDitAsheShashatro,
tvamekA gatirdevi nistArabIjaM
namaste jagattAriNi trAhi durge //6//

tvamevAghabhAvAdh.rtA satyavAdi-
nyajAtAjitakrodhanAtkrodhaniShThA,
iDa  piN^gaLA tvaM suShumnA ca nADI
namaste jagattAriNi trAhi durge //7//

namo devi durge shive bhImanAde
sarasvatyarundhatyamoghasvarUpe,
vibhUtiH shacI kAlarAtriH SatiSatiSati
The name Sati means true and justifying her name...
tvaM
namaste jagattAriNi trAhi durge //8//

sharaNamasi surANAM siddhavidyAdharANAM
munimanujapashUnAM dAsyubhistrAsitAnAm,
n.rpatig.rhagatAnAM vyAdhibhiH pIDitAnAM
tvamasi sharaNamekA devi durge prasIda  //9//
 
3:- Shri Durga Suktam Lyrics

Om Jatavedase sunavamasomamaratiyato nidahati vedah
Sa nah parshhadati durgani vishva naveva sindhum duritatyagnih //1//

Tamagnivarnam tapasa jvalantim vairochanim karmaphaleshhu jushhtamh
Durgam devii sharanamaham prapadye sutarasi tarase namah  //2//

Agne tvam paaraya navyo asmaansvastibhiriti durgani vishva
Pushcha prithvi bahula na urvi bhava tokaya tanayaya shamyoh  //3//

Vishvani no durgaha jatavedassindhunna nava duritatiparshhi
Agne atrivanmanasa grinanoasmakam bodhayitva tanunamh  //4//

Pritanajitam sahamanamugramagni huvema paramatsadhasthath
Sa nah parshhadati durgani vishvakshamaddevo atiduritatyagnih //5//

Pratnoshhikamidyo adhvareshhu sannachcha hota navyashcha satsi
Svanchagne tanuvam piprayasvasmabhyam cha saubhagamayajasva //6//

Gobhirjushhtamayujonishhiktan tavendra vishhnoranusamcharema
Nakasya prishhthamabhisamvasano vaishhnavim loka iha madayantamh  //7//

"Om kaatyaayanaaya vidmahe  Kanyakumaari dhiimahi Tanno durgih prachodayaath OM it is a sacred sound, which is meditated upon and considered as a spiritual icon by Hindus, Jains and Buddhists. It is the primordial sound which is considered infinite, all encompassing, the truth of existence, the ultimate reality of the universe, the cause of life and the ultimate reality of being. It is the finest essence of life which helps in gaining the knowledge of self and the universe. shaantih shaantih shaantih"

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Related Information

Click here to read Navratri Aarti


Click here to read Navratri Chalisa
 

 

Click here to read Navratri Bhajans

Click here to read Navratri Mantras for All Nine days 

Click here to read all details about Navratri festival

Click here to Download Navratri Latest Wallpapers
 

 

 Click here to read Navratri Stuti, Strotras or Suktam

  

1
 

Top 10 Popular Hindu Devotional Blogs